P A R K O L Á S I S Z A B Á L Y Z A T

érvényes 2009. január 1-től visszavonásig

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait – (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a
– Parkolási Szabályzat,
– Forgalmi rend
– ÁSZF szabályozzák.
Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást a recepción és a web oldalán közzéteszi, a parkolási szabályzatról másolat kérhető.
Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára elkerített területen, ill. a garázskapu vonalán belül érvényesek.
A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.
A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
– a gépjárműről be és kihajtáskor videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a jármű utasai is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a parkoló működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
– A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat szerződésben rögzíti.
A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfelet terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az üzemeltetőre.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű
– forgalmi engedélyét, vagy
– törzskönyvét
fogadja el hiteles igazolásként.
A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés, aláírt szerződés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtást engedélyezi.

Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

A járművel történő kilépés során amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és meghatalmazást felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

Az üzemeltető kötelezettsége:
– a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri vagy zárt parkolójában tárolja,
– a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja.
Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződéséért.
Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.
Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött, mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és felelősségbiztosítási fedezethez igazodik.

A biztosítással nem fedezett károkért – függetlenül a károsodás bekövetkezésének módjától és a kár mértékétől – az üzemeltető nem vállal felelősséget.
Kivételt képeznek a biztosító mentesülését eredményező súlyos gondatlanság, vagy szándékosság esetei.
Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.
A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható.
Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

A parkolási díj megfizetése:

– utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat
– egyéni ügyfelek a parkoló igénybevételekor, valamint szerződéskötéskor kötelesek a díjak megfizetésére
A parkolási díjról kiállított számla a mindenkori díjszabásban foglaltak szerint kerül számlázásra.
Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben, kártyával, átutalással lehetséges.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a személyzet a járművet visszatarthatja.

A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.
A személyzet a járművezetőt felhívhatja személyazonossága igazolására, valamint a bérleti szerződés bemutatására.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Forgalmi rend

  • A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a garázskapun történő áthaladástól érvényesek!
  • Kérjük, különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályainak betartására!
  • A járműveket a recepció utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.
  • A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók.
  • Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja, a kulcsok őrzésére az Apartman Háznak nincs lehetősége. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.
  • Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.
  • A parkoló megközelítése biztonsági okokból egy forgalmi sávon történik. A kihajtás elsőbbséget élvez.
  • A forgalmi rendre vonatkozó szabályok a garázskapu vonalának elhagyásáig érvényesek.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2009. január 1-től visszavonásig

Szolgáltató