Általános Szerződéses Feltételek és Adatvédelem

 

Általános Üzleti Feltételek

1.    A Szolgáltató adatai

Premium Vendéglátó Szolgáltató Kereskedelmi és Üzemeltető Kft.
Rövidített név: Premium Vendéglátó Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Országbíró u. 44-46
Adószám:22918905-2-42

2.       Általános szabályok

2.1.    Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2.   Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
3.      Szerződő fél
3.1.   A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2.   Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4.       A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1.    A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2.   A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban  leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3.    A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a lakást/apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.

 

5.           Lemondási feltételek

5.1.        Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség.
a)           Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 órát követően megszűnik.
b)           Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2.        A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6.           Árak

6.1.        A lakások/apartmanok árait (Rack Rate) a Ház portáján és honlapján  kerülnek bemutatásra. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.
6.2.        A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a lakások/apartmanok elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
6.3.        Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4.        Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Ház honlapján kerülnek meghirdetésre.